Mikoshi at night

Japanese men carry a potable shinto shrine, mikoshi, in a festival in Taketa, Oita.

Japanese men carry a potable shinto shrine, mikoshi, in a festival in Taketa, Oita.

Leave a Comment